Panwaslu Kab. Sleman

Drs. Sutoto Jatmiko, M.M
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 30-Mar-1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Ketua Panwaslu Kab. Sleman
Pendidikan Terakhir : S2
Phone : 0274 865753
E-mail : sutotoj@gmail.com
Elis Winarni, SH
Tempat, tgl lahir : Sleman, 19-Sep-1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Panwaslu Kab. Sleman
Pendidikan Terakhir : s1
Phone : 0274 865753
E-mail : eliswinarni80@yahoo.com
M Abdul Karim Mustofa, M.Si
Tempat, tgl lahir : Sleman, 02-Nov-1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Panwaslu Kab. Sleman
Pendidikan Terakhir : S2
Phone : 0274 865753
E-mail : kareem_982@yahoo.co.id